مجموعه کاملی از انواع پلایرهای ارتودنسی ( وین گارت- نی تی سیچ بک- هارد وایر کاتر- لیگاچور کاتر- دیستال اند کاتر- توییزر براکت و بند بند سیتر و بندپوشر- بند ریمور- گیج براکت- تویید و . . .

 

Orthodontic Pliers

All pliers are optimally suited for orthodontic wires and materials. The edges are ergonomically rounded making the pliers very safe, precise and easy to use.

A high quality, special alloy is used to produce the cutting inserts and makes them extra hard, extremely tough and absolutely resistant to corrosion. This also makes them extraordinarily durable even throughout heavy use.